Kế Toán Tổng Hợp Nội Bộ

  • Công ty: Nanotechnology
  • Thời gian: Từ tháng 07/2016 đến tháng 04/2018
  • Mô tả công việc:

- Thu thập, lưu trữ chứng từ đầu ra, đầu vào, chi phí phát sinh.
- Làm báo cáo tổng hợp nội bộ.
- Theo dõi chi tiết công nợ: các khoản phải thu khách hàng, phải trả nhà cung cấp.
- Thực hiện đơn hàng, xuất hóa đơn, lập phiếu thu, chi.
- Kho: theo dõi , báo cáo chi tiết nhập xuất tồn hàng hóa.
- Tính giá thành, hạch toán giá vốn.
- Quản lý, tập hợp, phân bổ chi phí.
- Phân bổ công cụ dụng cụ, khấu hao tài sản cố định.
- Ngân hàng: các giao dịch với ngân hàng, theo dõi tài khoản ngân hàng
- Thực hiện lên bảng cân đối phát sinh, cân đối kế toán
- Lên sổ chi tiết, sổ cái tài khoản.
- Thực hiện, theo dõi, đối chiếu, lưu trữ báo cáo thuế tháng, quý
- Hợp đồng: soạn thảo, theo dõi, lưu trữ hợp đồng khách hàng
- Tính lương, các khoản tạm ứng
- Làm hồ sơ bảo hiểm xã hội: báo tăng, báo giảm, thay đổi thông tin người lao động,..
- Tổng hợp báo cáo khối lượng, doanh thu bán hàng theo tháng, quý.